034  Kıyamet Belirtileri


Değerli okuyucularım,

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, çeşitli hadis-i şeriflerinde kıyamet vuku bulmadan önce ortaya çıkacak bazı küçük ve büyük belirtileri ayrıntılı şekilde bizlere bildirmiştir. Yazımın bu bölümünde, sizlere, üzerlerinde fazla bir yorum yapmadan, aşağıda adresini verdiğim siteden[1] küçük belirtilerle ilgili hadisleri olduğu gibi aktarmaya çalışacağım.


# Kıyametin küçük belirtileri

"İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz." [İbni Mace]

"Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz." [Hatib]

"Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz." [Buhari]

"Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helâk olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz." [Hakim]

"Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz." [Tirmizi]

"İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz." [Buhari]

"Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki, zekat verilecek kimse bulunmaz. Birine zekat teklif edilince, 'Benim buna ihtiyacım yok' der." [Buhari]

"Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, 'Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür' diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz." [Buhari]

"Yetmiş tane resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz." [Taberani]

"Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz." [Deylemi]

"Çocuklar öfkeli olmadıkça, büyüğe saygısızlık yapılmadıkça kıyamet kopmaz." [Harâiti]

"Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz." [Buhari]

"Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz." [Deylemi]

"Kur’an-ı kerim kalkmadıkça kıyamet kopmaz." [Ebu Nuaym]


# Kıyamet yaklaştığı zaman

Kıyamet yaklaştığı zaman şunların da olacağı bildirilmiştir:

"İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar." [Ebu Davud]

"Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helâl sayılacak." [İ. Ahmed]

"Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak." [Hakim]

"Köpek beslemek, evlâd yetiştirmekten daha cazip olacak." [Hakim]

"Kötü kadınlar çoğalıp fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek." [Beyheki]

"Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak." [Beyheki]

"İşler, ehli olmayana verilecek." [Buhari]

"Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olacak!" [Tirmizi]

"Sadece tanıdıklara selâm verilecek ve yazarlar çoğalacak." [Hakim]

"Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek." [Hakim]

"Tehiyyet-ül-mescid namazı kılınmaz olur." [Taberani]

"İzinsiz ticaret yapılmaz." [Müslim]

"Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helâle haram, harama helâl derler; Kur'anı ticarete, menfaate alet ederler." [Deylemi]

"İnsanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler, helâlini, haramını düşünmeyecekler." [R.Nasıhin]

"Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak." [Deylemi]

Değerli okuyucularım, öyle zannediyorum ki bu hadis-i şerifleri okuduğunuz zaman, 14 asır önce bildirilen bu belirtilerin çoğunun zamanımızda bir bir ortaya çıktığını fark etmiş, Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin olup bitecek her olayı sanki görmüş gibi tek tek bizlere nasıl aktardığını düşünmekten kendinizi alamamışsınızdır.


# İman zayıfl]ığının ortaya çıkardığı olgular

Gerçekte durumun açıklaması çok basittir. Din, bir ilahî eğitim süre- cidir. Onun getirdiği bütün hayırların başı, "iman"dır. Bütün hayır ve iyilikler, insanın iman ederek Rabbine teslim ve tabi olmasıyla ortaya çıkmakta; bu teslimiyet, insanın Allahü Tealâ'nın güzel ahlâkıyla ahlâklan- masına vesile olmaktadır. Bu da Rabbimizin doğruluk, adalet, sabır, merhamet, cömertlik, ahde vefa gibi bütün davranış güzelliklerinin insanda tecelli etmesini sağlamaktadır. İnsan Rabbine olan imanını yitirir ise, o zaman O'nun yerine "nefsinin arzularını" ilâh edinmeye başlar. Nefsine teslim ve tabi olan, bir başka deyimle benliğine tutsak olan insanda da yukarıdaki hadis-i şeriflerde tanımlanan bütün kötülükler görülmeye başlar.

Yani, daha yalın bir anlatımla, Kıyamet'in küçük belirtileri, gerçekte, imansızlık ya da iman zayıflığı belirtileridir. İmanlar zayıfladıkça din yalnız şekil olarak algılanmaya başlar. İnsanlar, bazı şeklî ritüelleri yerine getirdikleri zaman müslüman olduklarını zannederler. Halbuki "iman" olmadan "İslam", tıpkı bizim Kırcami'nin bahçesindeki içi tamanen çürümüş, sağına soluna destek konularak ayakta duran çınar ağacına benzer. İşte bu güçsüz kardeşiniz yıllardır sizlere bunun için yazıyor, bunun için çırpınıp duruyorum. Herbirimiz içi kof çınar ağaçları haline gelmeyelim diye... Rabbim, imanlarımızı şek ve şüphelerden arındırsın da bizleri kâmil iman sahibi kâmil mü'minler eylesin.


# Kıyametin büyük belirtileri

Değerli okuyucularım,

Bu bölümde de, sizlere, aynı sitenin bir diğer web sayfasından[2] kıyametin büyük belirtileri ile ilgili bilgileri aktaracağım.

Kıyamete yakın, şu on belirtinin çıkacağı bildirilmiştir:


1- Hazret-i Mehdi gelecek

Hadis-i şeriflerde:

"Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar." [Tirmizi]

"Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, 'Bu Mehdidir, sözünü dinleyin' diyecektir." [Ebu Nuaym] buyuruldu.


2- Deccal gelecek

Hadis-i şerifde:

"Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur." [İ.E.Şeybe] buyuruldu.


3- Hazret-i İsa gökten inecek

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi." [Nisa, 157]

".. bilakis Allah onu kendi katına yükseltti." (Nisa, 158)

"Elbette o [Hazret-i İsa’nın yere inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!" [Zuhruf, 61; Beydavi]

Hadis-i şeriflerde de:

"İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak [Hıristiyanlığı kaldıracak], domuzu öldürecek [domuz etini yasaklayacak], İslam’dan başka şeyi yasaklayacaktır." [Buhari, Müslim, Tirmizi]

"İsa inince, her yerde sükun, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar." [Ebu Davud]

"On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa’nın gökten inmesidir." [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi] buyuruldu.


4- Dabbet-ül-arz çıkacak

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir:

"Dabbet-ül arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur." [Tirmizi]

Bu canlıdan Kur'an-ı kerimde de bahsedilmektedir. (Neml, 82)


5- Yecüc ve Mecüc çıkacak

Kur'an-ı kerimde:

"Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler." [Enbiya, 96],

Hadis-i şerifte de:

"Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir." [İbni Cerir] buyruldu.


6- Duman çıkacak

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!" [Duhan, 10]

Hadis-i şerifte de:

"Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir." [Ebu Davud] buyuruldu.


7- Güneş batıdan doğacak

Hadis-i şerifte:

"Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez." [Buhari, Müslim] buyuruldu.

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

"Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez." [Enam, 158]

Âlimler, bu âyetteki alametlerden birinin de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir.


8- Ateş çıkacak

Hadis-i şerifte:

"Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır." [Müslim] buyuruldu.


9- Yer batması görülecek

Hadis-i şerifte:

"Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab’da yer batışı görülecek." [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi] buyuruldu.


10- Kâbe yıkılacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

"Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum." [Buhari, Müslim]


# Doğru sözlü peygamberin hak sözüne kulak verelim

Değerli okuyucularım, hatırlayacaksınız, Küresel Derin Devletin kontrolündeki dünya medyası, bir iki hafta öncesine kadar "Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de kıyamet kopacak" diye insanlara kıyamet senaryoları pompaladılar. Şaşılacak bir şeydir ki, buna benzer yalanlarla kaç kere aldatıldıkları halde, dünyada, bunların bu yalan dolanlarına kanan saf insanlar her zaman bulunuyor. Gene çok şaşılacak bir şeydir ki, insanların çoğu, bunların, insan nefsinin doymak bilmez hevasına hitap ederek servetlerine servet katmak için yaptıkları düzmece telkinlerine bütün varlıklarıyla kulak kesildikleri halde, doğru sözlü Allah elçilerinin binlerce yıldan bu yana insanlığı hayra götürecek hak sözlerine kulak tıkıyorlar. Onların, herkes için rahmet olan sözlerini kuşku ve tereddütle karşılıyorlar.

Kuşkusuz Allah (c.c.) ve O'nun değerli elçileri asla yalan söylemez- ler. Belki rivayetlerde, o sözlerin farklı anlaşılmasından doğan bazı hatalar olabilir. Ama yalan asla... Boş zamanlarınızda hadis bilginlerinin hayatlarına bir göz atarsanız o hadislerin ne büyük bir titizlikle derlendiğini hemen fark edersiniz. Ayrıca Rasulullah Efendimiz bu konuda bizlere sağlam bir ölçü de vermiştir:

"Hadisimi Kur’anla karşılaştırın. Kur’ana uyarsa o söz benim, uymazsa benim değildir." [Taberani]

O sebeple, değerli okuyucularım, küresel medyanın kıyamet senaryolarına değil, hem tarihi olaylarla hem de her geçen gün yapılan yeni yeni bilimsel çalışmalarla doğrulukları kanıtlanan Rasulullah (s.a.v)'in pek değerli bildirimlerine kulak verelim.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş


-------------------------------
[1] http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3940
[2] http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3941