042  Kitaplara iman nasıl olmalı?


Değerli okuyucularım,

Doğru ve kâmil bir imanın üçüncü şartı, Allah'ın kitaplarına inanmaktır. Ayet-i kerimede müttakîler için:

"Onlar, sana indirilen Kitap'a da, senden önce indirilenlere de inanırlar;" [Bakara, 4] buyruldu.

Demek ki hem Rasulullah (s.a.v.) Efendimize indirilen Kur'an-ı kerime, hem de önceki peygamberlere indirilen Zebur, Tevrat, İncil ve suhuflara inanmak şarttır. Bunların hepsinin içeriğinin söz, tertip ve anlam olarak Allahü Tealâ'nın katından geldiğine ve O'nun yüce zatına ait olduğuna inanmalı, kabul edip onaylamalıdır. Eğer bu iman, kabul ve onaylamada kuşkular olursa, o iman, kusurlu bir iman olur. Rasulullah Efendimiz:

"Cehennemde günahkârlar, imanlarının bozukluğu kadar azap çekerler." [Hâkim] buyurdu.

"Allahü Tealâ, yeryüzüne, yüz sahife ve dört büyük kitap indirmiştir. Bunların hepsini, Cebrail aleyhisselâm getirmiştir. On sahife, Adem aleyhisselâma; elli sahife, Şit aleyhisselâma; otuz sahife, İdris aleyhisselâma; on sahife, İbrahim aleyhisselâma gönderildiği hadis-i şerifte bildirilmiştir. [Sahife, küçük kitap, risale demektir. Bizim bildiğimiz bir yaprak kâğıdın bir yüzü demek değildir.] Dört kitaptan, Tevrat-ı şerîf, Musa aleyhisselâma; Zebur-ı şerîf, Davud aleyhisselâma; Incil-i şerîf, Isa aleyhisselâma; Kur'an-ı kerim, âhir zaman Peygamberi Muhammed aleyhisselâma inmiştir."[1]

"Ebû Zer'den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem'e 10 sayfa, Hz. Şit'e 50 sayfa, Hz. İdris'e 30 sayfa, Hz. İbrahim'e 10 sayfa." (bk. Süyûtî, ed-Dürrü'l-mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XV, 141-142). [2]

Suhuflar hakkında fazla bir bilgi olmamakla birlikte dört büyük kitapla ilgili olarak Kur'an-ı kerimde açık beyanlar vardır. Ayet-i kerimelerde:

"Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik" [İsrâ, 55]

"Doğrusu Biz yol gösterici olarak Tevrat'ı indirdik." [Maide, 44]

"Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik" [Maide, 46]

"Bu Kuran, Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve o Kitap'ı açıklar. Alemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur." [Yunus, 37] buyruldu.

Suhuflarla ilgili olarak da:

"Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır." [A'la, 18-19] buyruldu.

Değerli okuyucularım, ilahî kitaplar, Allahü Tealâ'nın kelam sıfatının bir tezahürüdür. Bu kitap ve sahifeler, O'nun katından, elçileri aracılığıyla yeryüzündeki insanlara ulaştırılmış rahmet tecellileridir. O sebeple bu kitap ve sahifelerin tamamına hiçbir tereddüt göstermeden inanmalıdır. Hepsinin içeriğinin Cenab-ı Hakk'ın katından bir hak ve gerçek olduğunu kabul edip onaylamalıdır. Bu kitap ve sahifelerin hepsi, insanlık için bir iyilik ve mutluluk rehberidir. Ayet-i kerimelerden de açıkça anlaşıldığına göre her sonraki kitap bir öncekini doğrulamak, açıklamak ve önceki üzerinde yapılan yanlış yorum ve uygulamaları düzeltmek üzere gönderilmiş ve insanlığın gelişimine bağlı olarak da bazı yeni hükümler getirmiştir. En son Kitap'a uymak, olgunluktur. O sebeple en son gönderilen Kitap'a, yani Kur'an-ı kerim'e tabi olarak, dünya ve ahıret mutluluğunu elden kaçırmamaya çalışmalıdır.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş


----------------
[1] http://www.tamilmihal.de/kitap/birinci-kism-ma%E2%80%99lumat-i-nafi%E2%80%99-faideli-bilgiler
[2] http://www.islamgunesi.com/akaid/79-ilahi-kitaplar-suhuf-tevrat-zebur-incil-kuran.html