039  Dünya ve ahıret işlerini görenler


Değerli okuyucularım,

Görünür, görünmez bütün âlemleri Allahü Tealâ yaratmıştır. Onların hareket ve dinamizmini sağlayan da O'dur. Allah (c.c.) bizatihi kendisi diri ve hayat sahibi olup O'nun diriliği kendindendir. O'nun ilmi, gücü ve kudreti gibi diriliği de, ezelî, ebedî, kâmil ve sonsuzdur.

Diri ve hayat sahibi olan diğer bütün yaratılmışların enerjileri ise, bizatihi Allahü Tealâ'nın tertip ve düzenlemesi ile, yine O'ndan gelir. Yaratılmışların dirilik ve güçleri, Rabbülâlemin'in diriliğine benzemez. Onların dinamizmi, Allahü Tealâ hazretlerinin yarattığı bir takım özel fiziksel ve kimyasal mekanizmalarla sağlanır. Bu dirilik ve dinamizm, sınırlı, geçici, ve her bir canlıda farklı ve göreceli bir yapıdadır. Yaratılmış canlılar zamanla yorulur, dinlenme ihtiyacı duyarlar. Enerjiyi sağlayan mekanizmalar herhangi bir sebeple çalışmaz duruma gelir ise, bu canlılar ölüme giderler. Madde âlemindeki bu canlılık mekanizmaları çağdaş bilim tarafından önemli ölçüde aydınlatılmıştır. Ama âlem-i ervahta bu dirilik nasıl sağlanır? Meleklerin aslî halleri nasıldır? Onlar nasıl madde âlemindeki insanın gözüyle görünür hale gelir? Bu gibi fizikötesi konularda maalesef insanoğlunun fazla bir bilgisi yoktur. Ancak geçen yazımda da belirttiğim gibi onların insanlara insan suretinde görünebildiği, Kur'anın ve doğru sözlü kişilerin tanıklığı ile sabittir.

Kur'an-ı kerim ve Hadis-i şeriflerdeki ifadelerden açıkça anlaşıldığına göre melekler, diri, hayat sahibi, akıllı, nuranî yaratıklardır.

Melekler Allahü Tealâ'nın ikram olunmuş, değerli, şerefli kullarıdır. O'nun ortakları veya çocukları değildir.

"Hal böyle iken, Rahman çocuk edindi, dediler. Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler, ikram olunmuş kullardır." [Enbiya, 26]

Onlar, Allahü Tealâ'nın emirlerine itaat ederler, O'nun sözünden çıkmazlar, isyan etmezler. Günah işlemezler. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan ve Ulu Allah'ı tesbih etmekten başka işleri yoktur.

"Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep O'nun emriyle hareket ederler." [Enbiya, 27]

"Üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar." [Nahl, 50]

"Katında olanlar O'na kulluk etmekten çekinmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz, bıkmadan tesbih ederler." [Enbiya, 19-20]

Melekler, erkek veya dişi değildirler. Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar, yiyip içmezler. Ayet-i kerimede:

"Onlar, Rahman olan Allah'ın kulları melekleri de dişi saydılar. Yaratılışlarını mı görmüşler?" [Zuhruf, 19] buyruldu.

Meleklerin kanatları vardır, ama, bunların nasıl olduğu bilinmez. Ayet-i kerimede:

"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur." [Fatır, 1] buyruldu.

Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, dünya işlerini dört büyük meleğin idare ettiğini bildirmiştir.

"Dünya işlerini dört melek idare eder: Cebrail, Mikail, İsrafil ve ölüm meleği Azrail." [Kurtubi]

Cebrail (a.s.), Kur'an-ı kerimin vahyi ile görevli melektir. Rasulullahın kalbine Kur'an-ı kerimi indiren odur.

"Uyaranlardan olman için, onu, Rûhu'l-Emin (Cebrail), apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir." [Şuara, 193-194-195]

"Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ile Mîkâil'e düşman olursa, iyi bilsin ki, Allah da o kâfirlerin düşmanıdır." [Bakara, 98]

Mikâil'in görevi, evrendeki olayları yönetmek, İsrafil'in görevi sura üflemektir. Azrail'in görevi de ruhları kabzetmektir.

"De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." [Secde, 11]

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş