029  Allah'ın Zatî Sıfatlarına asla halel getirilmemelidir


Değerli okuyucularım,

Allahü Tealâ hazretleri, görmek, işitmek gibi Subutî sıfatları ile, acımak, merhamet etmek, cömertlik, adalet ve sabırlı olmak gibi ahlakî meziyetlerinden yarattığı kullarına da kısmen, temsilî bir nitelikte olmak üzere, ihsan buyurmuştur. Ancak bu sıfatlarıyla da asla yarattıklarıyla kıyaslanmamalıdır. Çünkü Rabbimizin tüm sıfatları, bütün eksikliklerde uzak, tam ve kâmil sıfatlardır.

O'nun zatına ait öznitelikler olan Zatî Sıfatlarına ise asla halel getirilmemelidir. Çünkü bu sıfatlar kısmî ve temsilî biçimde de olsa O'nun yüce zatı dışında yarattığı diğer hiçbir canlıda ve cansızda bulunmaz.

Materyalistler, ellerinde hiçbir delil olmadığı halde, Allahü Tealâ tarafından yaratılmış, tertip ve tanzim edilmiş olan evreni ezelî ve ebedî varsayarak, yani Allahü Tealâ'nın vücud, kıdem, beka ve diğer sıfatlarına halel getirerek küfre düşmektedirler.

Putperestler, putları Allahü Tealâ'nın yerine koyarak, yani O'nun bütün zati sıfatlarına halel getirerek küfre düşmektedirler:

"Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: Benden başka tanrı yoktur, Bana kulluk edin diye vahyetmişizdir." [Enbiya, 25]

"Onlar, Allah'ı bırakarak, kendilerine fayda da zarar da veremeyen putlara taparlar. ... Allah, onların ortak koşmalarından münezzeh ve yücedir." [Yunus, 18]

"Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi onu dinleyin: Sizlerin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamıyacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu kurtaramazlar; isteyen de, istenen de aciz!" [Hac, 73]

Bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar, Allah'a çocuk isnat ederek, yani Allahü Tealâ'nın muhalefet'ün lil havadis (yarattıklarından hiçbir şeye benzemez) sıfatına halel getirerek küfre düşmektedirler:

"Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler; Hıristiyanlar, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, daha önce inkar edenlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözdür. ..., nasıl da uyduruyorlar!" [Tevbe, 30]

"And olsun ki, Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldular. Oysa Mesih, Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin; kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur dedi." [Maide, 72]

"Allah çocuk edindi, dediler; haşa; O müstağnidir; göklerde ve yerde olanlara sahiptir. Elinizde, onun çocuk edindiğine dair bir delil yoktur, bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylüyorsunuz?" [Yunus, 68]

"Allah çocuk edinmek isteseydi, yaratıklarından dilediğini seçerdi. O münezzehtir, O; gücü her şeye yeten tek Allah'tır." [Zümer, 4]

"Oysa Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde olan her şey Rahman'a baş eğmiş kul olarak gelecektir." [Meryem, 92-93]

Bazı Hıristiyanlar, ayrıca, Allahü Tealâ'nın birliği (vahdaniyet) sıfatına halel getirerek de küfre düşmektedirler.

"Allah, üçün üçüncüsüdür, diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır." [Maide, 73]

Bir takım insanlar da güneşi, ayı, ateşi tanrı yerine koyarak küfre düşmektedirler. Ayet-i kerimede:

"Güneşe ve aya secde etmeyin; eğer Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, bunları yaratana secde edin." [Fussilet, 37] buyruldu.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş