028  Allah'ın güzel adlarında bildirilen sıfatları


Değerli okuyucularım,

Allahü Tealâ'nın bazı sıfatları da güzel adları içinde yine ayet-i kerimelerle insanlara bildirilmiştir. Ancak O'nun bu sıfatları da asla insanların sıfatlarıyla kıyaslanamaz. Allahü Tealâ'nın her sıfatı tüm noksanlıklarda uzak, tam ve kâmildir. Halbuki topraktan yaratılmış insanın sıfatları nefsinin hevasıyla malüldür.

Birisi bize bir kötülük yapsa ve hatasının farkına varıp bizden özür dilese biz onu affederiz. Ama o kişiyi her gördüğümüzde onun bize yaptığı kötülük gözlerimizin önünde canlanır. İçimiz burkulur. Onu affetmiş olmamıza rağmen, nefsimizin bize fısıldadığı ile o bağışlama, asla tam bir af olmaz. Halbuki Allahü Teala'nın affı böyle midir?

Allahü Tealâ'nın güzel adlarından bazıları Haşr suresinin son üç ayetinde bildirilmiştir.

"O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O, rahmandır, rahimdir." [Haşr, 22]

"O, kendisinden başka tanrı olmayan, hükümran, çok kutsal; esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu herşeye geçiren, ulu olan, Allah'tır. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir." [Haşr, 23]

"O, yaratan, var eden, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir." [Haşr, 24]

Değerli okuyucularım, Rabbimizin güzel adlarında belirtilen diğer bazı sıfatları da mealen şöyledir:

Allahü Tealâ, günahları örter. O, her istediğini yapacak güçtedir. Karşılıksız nimetler verip çok fazla ihsan eder. Her varlığın rızkını verip ihtiyacını karşılar. Her türlü sıkıntıları giderir. Gizli açık, geçmiş gelecek her şeyi, ezelî ve ebedî ilmi ile en iyi şekilde bilir. Dilediğinin rızkını daraltır, dilediğinin genişletir. Ruhları kabzedir ve verir. Dilediğini alçaltır. Dilediğine şeref verip yükseltir. Dilediğini aziz eder. Dilediğini hor ve hakir eder. Her şeyi en iyi şekilde işitir. Gizli açık, her şeyi en iyi şekilde görür. Mutlak hakimdir. Mutlak adildir. Hakkı bâtıldan ayırır. Her şeye vakıftır. Lütuf ve ihsan sahibidir. Gizli, açık her şeyden haberdardır. Cezada acele etmez, kullarına yumuşak davranır. Büyüklükte benzeri yoktur. Affı, mağfireti boldur. Az amele, çok sevap verir. Yüceler yücesidir. Her şeyi korur. Rızıkları yaratır. Kulların hesabını en iyi şekilde görür. Celâl ve azamet sahibidir. Keremi, lütuf ve ihsânı boldur. Karşılıksız çok ikram eder. Her varlığı, her işi her an gözetir. Bütün işleri denetimi altında bulundurur. Duaları kabul eder. Rahmet ve kudret sahibidir. İlmi ile her şeyi kuşatır. Her işi hikmetlidir. İyiliği sever, iyilik edene ihsan eder. Sevgiye layık olandır. Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layıktır.

Mahşerde ölüleri diriltecektir. Peygamber gönderir. Zamansız, mekansız olarak her zaman, her yerde hazır ve nazırdır. Vardır. Varlığı hiç değişmez. Haktır. Hakkı ortaya çıkarır. Kulların işlerini bitirir. Kendisine güvenenlerin işlerini en iyi sonuca ulaştırır. Kudreti en üstündür ve hiç azalmaz. Kuvvet ve kudret kaynağıdır. Müslümanların dostudur, onları sevip yardım eder. Her türlü hamd ve senaya layıktır. Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilir. Maddesiz ve örneksiz yaratır. Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecektir. Yarattıklarına can verip her canlıya ölümü tattırır. Ezelî ve ebedî bir hayat ile diridir. Mahlukları varlıkta tutar. Kendi zatı ile kaimdir. Kendisinden hiçbir şey gizli kalmaz. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Kadri ve şânı büyüktür. Keremi, ihsanı boldur. Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı yoktur. Tektir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Herşey O'na muhtaçtır. Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedirdir. Dilediği gibi tasarruf eder. Dilediğini yükseltip öne geçirir. Dilediğini alçaltıp sona bırakır.

Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Yarattıkları ile varlığı aşikârdır. Aklın tasavvurundan gizlidir. Bütün kâinatı yönetir. Son derece yücedir. İyilik ve ihsanı boldur. Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlar. Asilerin, zalimlerin cezasını verir. Affı çoktur. Çok merhametli, pek şefkatlidir. Her varlığın sahibidir. Celâl, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibidir. Mazlumların hakkını alır. Adaletle hükmeder. Zıtları bir arada bulundurur. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplar. İhtiyaçsızdır. Dilediğini müstağni kılar, zengin eder. Dilemediği şeyi engeller. Elem, zarar veren şeyleri yarattığı gibi fayda veren şeyleri de yaratır. Âlemleri nuruyla nurlandırır. Hidayet verir. Misalsiz, örneksiz harikalar yaratır. Varlığı ebedîdir. Her şeyin asıl sahibidir. İrşada muhtaç değildir. Doğru yolu gösterir. Ceza vermede acele etmez. Sabırlıdır.

İşte Rabbimizi böyle tanımalı, böylece inanmalıdır.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş