027  Allahü Tealâ'ya bütün sıfatlarıyla inanmalıdır


Değerli okuyucularım,

Allah'a inanmak demek, aynı zamanda, dinin ana kaynağı olan Kur'an-ı kerim ve onun en iyi yorum ve açıklaması olan Hadis-i şerifler ile bizlere bildirilmiş olan Rabbimizin bütün Zatî ve Subutî sıfatlarına, bildirildiği şekilde inanmak demektir. O'nun sıfatları yarattıklarının sıfatlarına benzemez. Onlarla asla kıyaslanamaz. Ayet-i kerimede:

"Allah için misaller vermeğe (benzetmeler yapmağa) kalkmayın!" [Nahl, 74] buyruldu.

O vardır. Varlığı mutlaktır. Zatında, sıfatlarında, yaratmasında, işlerinde ve hükümlerinde tektir. Ezelî ve ebedîdir. Varlığı kendindendir. Yani kendi gücüyle varlıkta kalır. Yarattıklarından hiçbir şeye benzemez.

O diridir. Gizli ve açık, geçmiş ve gelecek her şeyi bilir. Dilediğini yapar. Her şeye gücü yeter. Görür, işitir, konuşur. Her şeyi dilediği şekilde yaratır, tertip ve tanzım eder, çeker çevirir. Aşağıdaki ayet-i kerime meallerinde bunlar açık bir şekilde belirtilmiştir.

"Allah, hakkın ta kendisidir." [Lokman, 30]

"O Allah bir tektir." [İhlas, 1]

"O'ndan başka tanrı yoktur, her şeyin yaratanıdır." [Enam, 102; Mümin, 62]

"O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son'dur." [Hadid, 3]

"Onun benzeri hiçbir şey yoktur." [Şura, 11]

"Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır." [İhlas, 2]

Diri olmak, görmek, işitmek, konuşmak gibi subuti sıfatlarından yarattığı canlılara da kısmen ve temsilî anlamda ihsan etti ise de yaratılmışların bu sıfatları suret mertebesindedir. Mahiyet itibariyle asla Allahü Tealâ'nın sıfatları gibi değildir. Onlarla kıyaslanamaz.

"O daima diridir, tüm yarattıklarını varlıkta tutup koruyup gözetendir" [Bakara, 255]

"Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan" [Furkan, 58]

"Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır." [Al-i imran, 189; Nur, 42; Şura, 49; Casiye, 27; Fetih, 14]

"Allah, her şeyin yaratıcısıdır." [Zümer, 62; Mümin, 62]

"Oysa sizi de, yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır." [Saffat, 96]

"Allah her şeye Kadir'dir." [Al-i imran, 189]

"O, bir işin olmasını dilerse, ona yalnızca "ol!" der, o da hemen oluverir." [Bekara, 117]

"Doğrusu Allah her şeyi bilendir." [Mücadele, 7]

"O'nun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez." [Enam, 59]

"İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir." [Al-i imran, 29]

"Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür." [Hac, 75]

"Allah bir insanla ancak vahiyle veya perde arkasından konuşur." [Şura, 51]

"De ki, Rabbimin sözleri için, denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha deniz ilave edilse, denizler tükenir, Rabbimin sözleri tükenmez." [Kehf, 109]

Allahü Tealâ'yı bu sıfatlarıyla tanımalı, onları kabul edip onaylamalı, fakat mahiyetini anlamaya çalışmamalıdır. Çürkü görmesi, işitmesi, bilmesi, kısaca herşeyi madde ilişki ve etkileşimlerine dayanan insanın ne Ulu Allah'ı ve ne de O'nun sıfatlarının mahiyetini anlaması asla mümkün değildir.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş