016  İlahî düzende işleve göre nitelik ve yetenek


Değerli Kardeşim,

"İlahi düzeni anlamak" başlıklı yazımı hatırlayınız. O yazımda düzenler, gelişigüzel bir unsurlar yığını olmayıp aksine amaçları, unsurları, iletişimi, işleyiş kuralları, enerji kaynakları, destek hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, korunması önceden belirlenmiş organizasyonlardır, demiştim ve hiçbir düzenin bir düzenleyici olmadan kendiliğinden oluşamayacağını belirtmiştim. Düzenler genellikle tek elden kurulduğu için, her düzende bir birlik ve bütünlük vardır. İlahi düzen ise, mutlak bir varlık olan Allahü Teala'nın yaratmasıyla ortaya çıkmış, mükemmel ve kusursuz bir düzendir. Yaratıcısının kusursuz olması nedeniyle, ilahi düzendeki birlik ve bütünlük de kusursuzdur. Bu düzendeki hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Aksine bu düzen içindeki her şeyin bir yaratılış sabebi, bir yaratılış gayesi ve hikmeti vardır. Burada her nesne, her olgu ve her süreç, birbirini tamamlayacak şekilde düzenlenmiştir. Geçen yazımda bunlara birkaç örnek vermiştim.

İlahi düzen içinde her şeyin bir yaratılış amacı olduğu gibi, düzen içindeki her unsur da, o amaçları gerçekleştirecek en uygun nitelik ve yeteneklerle donatılmıştır. Konunun daha iyi anlaşılması için, bugün size bununla ilgili birkaç örnek sunmak istiyorum.

Vermek istediğim ilk örnek sudur. Çok basit bir bileşik olmasına rağmen yüzlerce farklı işlevi aynı anda yerine getiren ve her işlevi için o işlevi gerçekleştirecek en uygun nileliklerle donatılmış olan suyu hatırlayınız.


# İki elementten ibaret bir yaratılış harikası

Su, bilinen en basit kimyasal bileşiklerden biri olmasına rağmen gerçekten tam bir yaratılış harikasıdır. Tüm canlıların yaratılmasından dağların dağılıp düz ovalara dönüşmesine kadar hemen her şeyde rolü vardır.

"Allah, bütün canlıları sudan yaratmıştır. ..." [Nur, 45]

Su olmasaydı dünyamız, diğer su bulunmayan gezeğenler gibi, bir kaya kütlesinden başka birşey olmazdı.

Su, tüm organik bileşiklerin girdi çıktısını oluştursun diye çok basit bir kımyasal yapıda yaratılmıştır. Onun içindeki Hidrojen ve Oksijen, havadan sağlanan Azot ve Karbon ile birlikte, tüm organik yapılanmanın temelini oluşturur. Organik bileşikler, molekül zincirlerini oluştururken su verir, bu zincirler kırılırlarken de su alırlar. Bilindiği gibi hemen hemen tüm organik biosentez ve ayrışım olaylarının vazgeçilmez bileşeni sudur.


# Bilinen en geniş kapsamlı çözgen

Su, bir iyon ve molekül havuzu oluştursun diye yüzlerce madde için bir çözücü olarak yaratılmıştır. Hem canlı âlem, hem cansız âlem için dünyada bilinen en önemli ve en geniş kapsamlı çözücüdür su. Canlı bünyelerinde vitaminler, mineraller, enzimler, amino asitleri, şekerler bu havuzda çözülerek reaksiyonlara hazır hale gelirler.

Su, aynı zamanda metal iyonları, enzimler, hormonlar, asimilatlar, çeşitli atom ve molekül grupları gibi binlerce basit ve bileşik maddeyi taşısın diye akıcı bir özellikte yaratılmıştır.

Bu çözme ve akıcılık özellikleri sayesinde su, bizlerin en önemli temizlenme vasıtamız olmuştur.

Gene su, bu akıcı ve çözücü özelliği sayesinde yeryüzünün şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. O koskoca sert kaya parçaları, su ile, mekanik ve kimyasal olarak parçalanarak çakıl taşları, iri ve ince kum taneleri ve yumuşak kil minerallerine dönüşmekte, bunlar da organik artıklarla birlikte, tarımın temel yetiştirme ortamı olan toprağın yapısında ana unsurları teşkil etmektedir. Su olmasa idi uygun bir toprak oluşumu hemen hemen imkansız hale gelirdi.

Su aynı zamanda, organik ve inorganik âlem için çok önemli bir ısı depolama, taşıma ve ayarlama vasıtasıdır. Bunun için çok uygun bir ısınma ısısına sahiptir. Gündüzleri okyanuslardaki trilyonlarca metreküp su tarafından sorumlanan güneş enerjisi, geceleri düzenli bir şekilde salınarak yeryüzünde aşırı sıcaklık farklarının ortaya çıkması önlenmekte, bu da bizlere rahat bir yaşama ortamı sağlamaktadır. Eğer suyun böyle bir niteliği olmamış olsa idi, dünyanın değişik yerlerinde yüzlerce dereceyi bulan gece ve gündüz sıcaklık farklılıkları ortaya çıkar ve dünyamız yaşanmaz hale gelirdi.

Su, bazı cisimlerin batmasına, bazı cisimlerin de içinde veya üzerinde yüzmesine olanak sağlıyacak çok uygun bir özgül ağırlığa sahiptir. Bu sayede su, birçok canlının kendi içinde barınmasına olanak veren bir barınak, birçok canlı için de bir ulaşım yolu olarak fonksiyon icra etmektedir.

Su, ırmaklarda ve denizlerde onbinlerce su bitkisi ve küçücük su yosunları fotosentezlerini yapabilsin diye saydam olarak yaratılmıştır, çok uygun bir ışık geçirgenliğine sahiptir. Bu sayede onları hem besler, hem korur, hem de ışığı geçirerek fotosentez yapmalarına asla engel olmaz.


# Milyarlarca ton kapasiteli bir taşıma sistemi

En ilgi çekici şeylerden biri suyun donma ve buharlaşma sıcaklıklarıdır. Birçok bileşiğin donma ve buharlaşma sıcaklıkları sabit olduğu halde, su, sıvı iken her sıcaklıkta buharlaşabilmekte, bu da denizlerden buharlaşma ile bulutların oluşmasına ve rüzgârlarla sürüklenen bu bulutlar vasıtasıyla tüm kara parçalarındaki canlı türlerinin su ihtiyacının karşılanmasına olanak vermektedir. İşin büyüklüğünü kavrayabilmek için, karada yaşayan tüm canlılar için gerekli suyu denizlerden alıp arıtmak ve tankerlerle taşımak zorunda kaldığımızı hayal ediniiz lutfen. Buna güç yetirebilir miydik acaba?

"Ölü bir yeri diriltmek ve yarattığımız nice hayvan ve insanları sulamak için gökten tertemiz su indirmişizdir." [Furkan, 49]

Benzer şekilde içinde çözünmüş maddelerin bulunması suyun donma sıcaklığını düşürmekte bu da bir çok canlının donarak ölmesini önlemektedir.

Bilindiği gibi sıvılar ısıtıldıkları zaman hacimleri artar ve yoğunlukları azalır. Soğudukları zaman da bunun tersi olur. Fakat su için tamamen farklı bir durum vardır. Su, 0 dereceden +4 dereceye kadar yoğunluğu artmakta sonra tekrar azalmaya başlamaktadır. Bu da göller ve denizlerde sıcaklık çok düştüğünde, +4 derecedeki suyun dibe çökmesine ve daha hafif olan buz tabakalarının ise üste çıkmasına sebep olmakta, bu da buralardaki onbinlerce canlı türünün yok olmasını önlemektedir.

Değerli kardeşim, bütün bunlar, bilhassa son olgu, materyalist bir bakış açısı ile nasıl açıklanabilir? Burada gayet açık bir ilahi hikmet olduğu görülmüyor mu?

Sizlere, ilahi düzende, bir yaratılış harikası olan suyun, yapacağı her fonksiyona karşılık nasıl en uygun niteliklerle donatıldığına dair bazı örnekler sunmaya çalıştım.

Değerli kardeşim,

Su ilahi düzen içinde milyonlarca örnekten sadece biridir.İlahi düzen içinde hiçbir nesne, kimyasal madde veya organizma yoktur ki belirli bir fonksiyonu yerine getirmek için yaratılmış olmasın. Su gibi, diğer yaratılan tüm varlıklar da, keza, yaratılış amacı ve ilahi düzen içinde yapacağı her işe göre en uygun nitelikler ve yetenekler ile donatılmış bulunmaktadır.

Allah'a emanet olunuz.

Dr. İsmail Ulukuş